Αρχική

“IoT in Education – We are the Makers”

Erasmus+ έργο (2017-2020)

Το έργο έχει ως στόχο

  • την εισαγωγή της 3D εκτύπωσης στα σχολεία (εγχειρίδιο χρήσης με εκπαιδευτικά παραδείγματα)
  • εισαγωγή στο ΙοΤ για εκπαιδευτική αξιοποίηση (εγχειρίδιο με εκπαιδευτικά σενάρια )
  • εισαγωγή στην κατασκευή ευφυών αντικειμένων με δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τον φυσικό κόσμο (εγχειρίδιο με εκπαιδευτικά σενάρια)

Αριθμός έργου: 2017-1-DE03-KA201-035615

Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Facebook