Αρχική

“IoT in Education – We are the Makers”

Erasmus+ έργο (2017-2020)

Το έργο έχει ως στόχο

  • την εισαγωγή της 3D εκτύπωσης στα σχολεία (εγχειρίδιο χρήσης με εκπαιδευτικά παραδείγματα)
  • εισαγωγή στο ΙοΤ για εκπαιδευτική αξιοποίηση (εγχειρίδιο με εκπαιδευτικά σενάρια )
  • εισαγωγή στην κατασκευή ευφυών αντικειμένων με δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τον φυσικό κόσμο (εγχειρίδιο με εκπαιδευτικά σενάρια)

ACCESS OUR WEBINAR WORKSHOPS

από τον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να έχετε πλήρη πρόσβαση στην εγγραφή του MULTIPLIER EVENT (18 Ιουλίου 2020)
(στην Αγγλική)

μετά την παρακολούθηση παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα αξιολόγησης EVALUATION FORM

 

Αριθμός έργου: 2017-1-DE03-KA201-035615

Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Facebook