Μαθήματα

Οι δραστηριότητες κατάρτισης θα βοηθήσουν το προσωπικό των εταίρων του σχολείου να υλοποιήσουν δραστηριότητες με τους μαθητές τους. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν 4 σύντομα κοινά μαθήματα κατάρτισης  προσωπικού (on line και face-to-face) σε 4 σημαντικά στάδια του έργου.

3d εκτύπωση

Το πρώτο εκπαιδευτικό μάθημα θα διεξαχθεί στη Δανία και θα διοργανωθεί από την create it REAL, συν-υπεύθυνη θα είναι και η Ε-nable France.

Περιεχόμενο των μαθημάτων κατάρτισης:

 • Εισαγωγή στην 3d εκτύπωση.
 • Τρισδιάστατη εκτύπωση στο σχολείο.
 • Τα υλικά:
  •  ανάλυση υλικών και χρήση τους
  •  την επαναχρησιμοποίηση πλαστικών για την πρόληψη της            ρύπανσης και την προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας ·
 • Ο 3D printer: Πώς λειτουργεί;
 • Τα λογισμικά.
 • Τρόπος χρήσης του 3d printer.
 • Modelling and slicing (I)
 • Modelling and slicing (Advanced)
 • Διύλιση των αντικειμένων.
 • Πώς να εισαγάγει την 3d εκτύπωση στο σχολείο: Γεωμετρία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Σχέδιο, Τέχνες, Αγγλικά
 • Παράδειγμα από Situated Learning Scenario.

 

IoT

Το μάθημα θα οργανωθεί σε 3 διαφορετικά μέρη:

 • Παρουσίαση των 10 Σεναρίων Εκμάθησης Κατάρτισης(Situated Learning Scenarios).
 • Πειραματισμός σε όλα τα σενάρια και μελέτες περιπτώσεων.
 • Αξιολόγηση για την αλλαγή των σεναρίων ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Online Editor

Ο τίτλος του μαθήματος είναι “Online Editor για προγραμματισμό διαδραστικών σεναρίων”. Το μάθημα θα αναλύσει όλους τους online εκδότες που είναι παρόντες στην αγορά: Scratch 2.0, FifhtIngenium Software, Hiris, Alice, Snap! Scatch for Arduino.

Παρουσίαση 10 Situated Learning Scenarios (SLS)

Δραστηριότητα hands-on για SLS

 

Τελικό μάθημα

Το 4ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στη Γερμανία και θα στοχεύει στην ανταλλαγή όλων των σεναρίων εκμάθησης και των εμπειριών του έργου που έχει πολλαπλά στρώματα και πεδία που εμπλέκονται. Μπορούμε να συγχωνεύσουμε όλες τις ικανότητες που αναπτύσσονται από τα προηγούμενα μαθήματα. Θέλουμε να συνδέσουμε διαφορετικό λογισμικό επεξεργασίας σε ηλεκτρονικές συσκευές και τεχνητά  αντικείμενα.